Bujinkan lídři / Bujinkan leaders

01.11.2016 14:32

Lídři Bujinkanu,

Bojová umění sjednocená pod názvem Bujinkan jsou bojová umění opravdových lídrů.

Později zde vysvětlím proč toto tvrzení a jak chápu význam slova "lídr". Začnu ale zde -
dnešní chápání termínu "bojové umění" je často dokonce významově překrýváno
s termínem "bojové sporty". Po 25 létech studia Bujinkanu musím říci, že
toto řekněme dnešní chápání je s velkou pravděpodobností silně odlišné od
toho, co si myslím že je chápání zmíněných termínů z pohledu těch co
pojali bojová umění Bujinkanu za velikou filozofii, rádce v jejich životě,
jejich každodenního učitele a ochranitele.

Bojová umění,
troufnu si říci, v našem chápání, jsou uměním které učí že výhra, nebo
prohra mohou naprosto ztratit význam, tvar, smysl v podmínkách, kde jde
skutečně o život, nebo o důležitá životní rozhodnutí. V životně důležitých
situacích se zapojuje (či měl by se zapojovat) instinkt, který bych nazval
instinktem "vyššího posouzení", nebo " holistickým". Někdo by mohl namítnout,
že v situaci života a smrti nemáte čas na něco takového...a na to odpovím,
že to je pravda jen částečná. Ano, jsou situace, kdy nemáte čas na dlouhé a
vědomé zvažování, či přemýšlení. Toto skutečně může být pravda...ale proč to
pravda také není je něco, co je dobře popsáno v knize Mžik: jak myslet bez
přemýšlení (2005) od Malcolma Gladwella. Velkou roli v tom totiž hraje to,
co propluje z našeho vědomí do podvědomí. Je to schopnost okamžitě (bez
přemýšlení) vybrat to podstatné/důležité
. A to je dámy a pánové přímo
spojeno s naším životem a tréninkem (a samozřejmě i s naší DNA). To
jak žijeme a trénujeme (studujeme) vytváří jakousi mozaiku budoucího možného
rozhodnutí v krizové, nebo životně důležité situaci. Proto se náš (v
Bujinkanu) trénink bojových umění bude někdy dost výrazně lišit od tréninku
"jiných" bojových umění. Studujeme jako lídři. Lídr ví, že není vždy ten
nejsilnější, nejrychlejší a vůbec nejlepší...Lídr je filozof a praktik současně,
má myšlenky, vize, inspiruje a je schopen (má schopnosti) uskutečňovat stejně
jako vest skrze jakkoliv těžké časy nejen sebe, ale i jiné. Lídr v Bujinkanu je
duší válečník, který si zachovává srdce, mysl a city na pravém místě. Toto je
velká hodnota tréninku a studia, který jsem já osobně našel v Bujinkanu.

Sóke Hatsumi
zdůrazňuje znamenitosti či schopnosti lídrů dnes i v historii
s velkou úctou, a to i k těm lídrům, kteří se nemohli stát slavnými,
ale přesto existovali v masám neviditelné skromnosti. V tomto je
veliká inspirace a měli bychom si vážit takovýchto existencí kolem nás.

V tréninku
máme nekonečně mnoho přístupů - Shin Gi Tai ichi, Ishi Tobashi, Kasumi no ho,
Kukan, Muto dori, Ura Omote/In Yo, San Shin, Kaname, Zanshin, Kuzureru, Juppo
Sessho, Go Tai a mnoho dalších -  možná strategií, které jsou ale spíš
filozofickým konceptem, než jen fyzickým pohybem, nebo zvládnutím situace. Všechny
tyto obsahují učení pro skutečné lídry!

Martin

****

English

Bujinkan leaders

Martial Arts united under the name of Bujinkan are the
martial arts of the true leaders.

Later I will explain why I use this statement and how to
understand the meaning of the word "leader". But let's start here -
today's understanding of the term "martial art" is often times
meaning overlapped with the term "martial arts". After 25 years of
study of Bujinkan I must say that this say today's understanding is likely very
different from what you think it is the understanding of these terms from the
perspective of those who conceived the martial arts of Bujinkan as the great
philosophy, a mentor in their lives, their everyday teacher and protector.

Martial arts, I dare say, in our understanding, is the art
which teaches that win or lose may completely lose meaning, shape, sense under
conditions where your life is at stake or under a major life decision/s. In
vital situations there is involved (or should be involved) instinct, instinct
that I would call "higher judgement" or "holistic". Some
would argue that in a situation of life and death you do not have time for
something like this ... and I answer, that's only partly true. Yes, there are
situations where you do not have time for long and deliberate consideration or
thought. This indeed can be true... but why it is also not true is something that
is well described in the book Blink: The Power of Thinking Without Thinking
(2005) by Malcolm Gladwell. Major role in this is played by what sail through
our consciousness into the subconscious. It is the ability to instantly
(without thinking) choose what is the essential / important
. And that
ladies and gentlemen is directly linked to our life and training (and of course
to our DNA). The way we live and train (study) creates a kind of mosaic of
possible future decisions in a crisis, or vital situation. Therefore, our (in
Bujinkan) martial arts training is sometimes quite significantly different from
the practice of "other" martial arts. We study as leaders. A leader
knows that he/she is not always the strongest, fastest and best ever ... the
leader is a philosopher and practitioner who also has ideas, visions and is
being able (have the ability) to perform as well as guide you through any tough
times not only themselves but also others. A leader in Bujinkan has the soul of
a warrior who retains the heart, mind and senses in the right place. This is a
great value of the training and learning, which I personally found in the
Bujinkan.

Soke Hatsumi emphasizes excellence or ability of leaders
today and in history, with great respect, even to those leaders who could not become
famous, but still existed in the masses invisible modesty. This is a great
inspiration and we should take care of such existence around us.

In practice, we have an infinite number of approaches - Shin
Gi Tai ichi, Ishi Tobashi, Kasumi no him Kukan, Muto dori, Ura Omote / In Yo,
San Shin, Kaname, Zanshin, Kuzureru, Juppo Sessho, Go Tai and many more -
perhaps Strategies but which they are rather philosophical concept than just
physical movement, or coping with the situation. All these include learning
for the real leaders
!


Martin